» مشاهده پروفابل ریاست پژوهشگاه «

 

مادۀ ۶: رئیس پژوهشگاه، که نمایندۀ قانونی پژوهشگاه نزد مراجع حقیقی و حقوقی است، به پیشنهاد هیأت امناء و حکم رئیس مؤسسه برای مدت چهار سال منصوب می‌شود.

 

تبصرۀ۱: پیشنهاد و انتصاب مجدد وی بلامانع است.

تبصرۀ۲: پذیرش استعفا و یا عزل رئیس پژوهشگاه با تصویب هیأت امناء و حکم رئیس مؤسسه صورت می‌پذیرد.

وظایف و اختیارات رئیس پژوهشگاه

مادۀ۷ : رئیس پژوهشگاه مسئولیت اداره کلیه امور پژوهشگاه را به شرح زیر به عهده دارد:

                ۷-۱  برنامه‌ریزی برای پژوهشگاه، هدایت و ادارۀ امور آن و نظارت بر حسن اجرای تمامی فعالیت‌های آن در چارچوب اساسنامه، ضوابط و مقررات مربوط با تأکید بر مبانی ارزشی انقلاب اسلامی؛

                ۷-۲  نمایندۀ قانونی پژوهشگاه در مراجع حقیقی و حقوقی؛

                ۷-۳  پیشنهاد نمودار سازمانی و تشکیلات پژوهشگاه به هیأت امناء برای تصویب؛

                ۷-۴  صدور احکام مربوط به استخدام، انتصاب، ترفیع، ارتقا، مأموریت، اخراج و ... پژوهشگران و اعضای هیأت علمی و کارمندان پژوهشگاه در چارچوب قوانین و مقررات مربوط؛

                ۷-۵   انتخاب و انتصاب معاونان، مشاوران و مسؤولان پژوهشگاه و رؤسای پژوهشکده­ها و عزل آنان؛

                ۷-۶  امضای قراردادها، اسناد تعهدآور، اسناد مالی، اداری و مکاتبات پژوهشگاه در چارچوب ضوابط و مقررات مصوب؛

                ۷-۷  تنظیم و پیشنهاد بودجۀ سالانه و تفصیلی پژوهشگاه به هیأت امناء برای تصویب؛

                ۷-۸  ارائه برنامه‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت پژوهشگاه به هیأت امناء برای بررسی و تصویب؛

                ۷-۹  پیشنهاد آیین‌نامه‌های سفرهای علمی، بورس­های تحصیلی و فرصت­های مطالعاتی در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط به شورای پژوهشی پژوهشگاه؛

              ۷-۱۰ ارائه صورت­های مالی و گزارش عملکرد سالانۀ پژوهشگاه به هیأت امناء؛

              ۷-۱۱ پیشنهاد آیین­نامه­ها و شیوه­نامه­ها اداری، رفاهی، اجرایی، مالی و معاملاتی پژوهشگاه به هیأت امناء برای تصویب؛

              ۷-۱۲ استیفای منافع و حفظ حقوق پژوهشگاه در مراجع قانونی (اعم از قضایی، اجرایی، اداری و ...) به نمایندگی از پژوهشگاه شخصاً و یا بوسیلۀ وکیل با حق توکیل غیر؛

              ۷-۱۳ اجرای مصوبات هیأت امناء و شورای پژوهشی پژوهشگاه در چارچوب قوانین و مقررات مربوط؛

              ۷-۱۴ پیشنهاد تأسیس و انحلال پژوهشکده­ها و گروه­های پژوهشی به معاونت پژوهشی «وزارت علوم» برای طی مراحل بعدی، پس از تأیید هیأت امناء.

تبصره: رئیس پژوهشگاه می‌تواند بخشی از وظایف و اختیارات اداری و مالی خود را با حفظ مسؤولیت خویش، با تأیید هیأت امناء و رعایت مقررات مربوط، به معاون پژوهشگاه تفویض کند.