وظایف و اختیارات معاون پژوهش

ماده۲۱ : وظایف و اختیارات معاون پژوهش به صرح زیر می­باشد:

              ۲۱-۱ طراحی و پیشنهاد اهداف، برنامه­ها و اولویت­های پژوهشی پژوهشگاه با همکاری معاونت پژوهشکده برای ارائه به رئیس پژوهشگاه؛

              ۲۱-۲ بررسی طرح‌های پژوهشی و ارجاع آن به مراجع ذی­صلاح؛

              ۲۱-۳ تدوین طرح‌های خاص و سفارشی پژوهشی پژوهشگاه برای طرح در شورای عالی پژوهش؛

              ۲۱-۴ برنامه­ریزی، ساماندهی و نظارت بر فرآیند اجرای طرح­ها و برنامه ها و ارائه گزارش عملکرد به رئیس پژوهشگاه؛

              ۲۱-۵ ارزیابی نهایی تولیدات علمی و ارائه به رئیس پژوهشگاه برای تایید نهایی؛

              ۲۱-۶ تهیه و تدوین طرح‌های آموزشی با همکاری معاونان پژوهشکده­ها و ارائه آن به رئیس پژوهشگاه برای طرح در شورای عالی پژوهش؛

              ۲۱-۷ تهیه و تنظیم برنامه‌های سالانه و تقویم اجرائی فعالیت‌های پژوهشی و ارائه آن به ریاست پژوهشگاه؛

              ۲۱-۸ زمینه­سازی برای ارتباط با دیگر مراکز علمی- پژوهشی و پی­گیری عقد تفاهم­نامه ها و قراردادهای فیمابین؛

              ۲۱-۹ برنامه ریزی برای ارتقاء پژوهشگران و استفاده از فرصت های مطالعاتی داخل و خارج و شرکت در سفرهای علمی با همکاری پژوهشکده ها برابر ضوابط مصوب؛

           ۲۱-۱۰برنامه‌ریزی و هماهنگی برای برگزاری نشست‌ها و سمینارهای علمی با همکاری پژوهشکده ها و نظارت بر محتوای علمی آنها و ارائه آن به شورای عالی پژوهش جهت تصویب؛

           ۲۱-۱۱پیگیری نشر محصولات علمی پژوهشگاه.