وظایف و اختیارات معاون اداری و پشتیبانی

ماده۲۲: معاون اداری و پشتیبانی پژوهشگاه وظایف و اختیارات زیر را بر عهده دارد:

              ۲۲-۱ برنامه‌ریزی، سامان‌دهی و اجرای امور اداری و پشتیبانی پژوهشگاه و برنامه راهبردی؛

              ۲۲-۲ وصول و انتقال درآمد‌ها به حساب پژوهشگاه و پرداخت دیون مربوط مطابق با ضوابط و مقررات؛

              ۲۲-۳ پرداخت هزینه‌هاي پژوهشگاه از محل اعتبارات بودجه مصوب و تنظیم اسناد و نگهداري دفاتر مربوط و همچنین تنظیم و نگهداري حساب اموال در دفاتر ذي‌ربط؛

              ۲۲-۴ بررسی گزارش‌های حسابرسی و برنامه‌ریزي برای رفع اشکال‌ها و ابهام‌های آنها؛

              ۲۲-۵ همکاری با مدیریت طرح، برنامه و نظارت در تدوین بودجه عمومی سالیانه پژوهشگاه؛

              ۲۲-۶ همکاری با مدیریت طرح، برنامه و نظارت در برآورد نیروی انسانی مورد نیاز پژوهشگاه و برنامه‌ریزی برای تأمین آن بر اساس قوانین و مقررات مربوط؛

              ۲۲-۷ صدور احکام و قراردادهاي استخدامی، نقل و انتقالات و مأمور به خدمت عمومی کارکنان و برنامه‌ریزی برای تأمین آنها بر اساس قوانین و مقررات موجود؛

              ۲۲-۸ برنامه‌ریزي و اجراي برنامه‌هاي کارآموزي و آموزش ضمن خدمت کارکنان پژوهشگاه بر اساس آیین‌نامه آموزش ضمن خدمت کارکنان پژوهشگاه؛

              ۲۲-۹ رسیدگی به تخلفات و مسایل انضباطی کارکنان بر اساس آیین‌نامه انضباطی پژوهشگاه؛

           ۲۲-۱۰انجام ارزشیابی دوره‌اي کارکنان پژوهشگاه براساس آیین‌نامه ارزشیابی کارکنان پژوهشگاه؛

           ۲۲-۱۱فراهم آوردن امکانات رفاهی و ورزشی برای کارکنان و پژوهشگران  پژوهشگاه؛

           ۲۲-۱۲ارائه خدمات عمومی، تعمیر و نگهداري وسایل، تجهیزات و ساختمان پژوهشگاه؛

           ۲۲-۱۳برآورد تجهیزات و ملزومات مورد نیاز پژوهشگاه و برنامه‌ریزی برای تأمین آنها بر اساس برنامه و بودجه مصوب؛

           ۲۲-۱۴اجراي طرح‌هاي عمرانی متناسب با نیازمندی‌ها پس از تصویب شورای پژوهشگاه؛

           ۲۲-۱۵ایجاد بانک آمار و اطلاعات اداري و مالی پژوهشگاه؛ 

           ۲۲-۱۶تهیه وارایه گزارش از حساب­های مالی پژوهشگاه و نحوه هزینه کرد منابع به ریاست پژوهشگاه .