ترکیب شورای پژوهشی پژوهشگاه

 

مادۀ۸ : اعضای شورای پژوهشی عبارتند از:

                ۸-۱   رئیس پژوهشگاه (رئیس شورا)؛

                ۸-۲   معاون پژوهشی پژوهشگاه(دبیر شورا)؛

                ۸-۳   روسای پژوهشکده ها؛

                ۸-۴   یک تا سه تن از پژوهشگران و اعضای هیأت علمی به پیشنهاد رئیس پژوهشگاه و موافقت رئیس مؤسسه.

تبصره۱: یک تن از اعضای مذکور در ردیف ۴ از میان پژوهشگران و صاحبنظران خارج ازپژوهشگاه انتخاب می‌شود.

 

 

 

تبصرۀ۲: اعضای  مذکور در ردیف ۴  با حکم رئیس مؤسسه دارالحدیث برای مدت دو سال منصوب می‌شوند و انتصاب مجدد آنان بلامانع است.

 

جلسات شورای پژوهشی

مادۀ۹: جلسات شورای پژوهشی دست کم هر ماه یک بار و با حضور دو سوم اعضا، به شرط حضور رئیس پژوهشگاه رسمیت می‌یابد و مصوبات آن با رأی اکثریت نصف به علاوۀ یک کل اعضای شورا معتبر است.

تبصره: ادارۀ جلسه‌های شورا طبق آیین‌نامۀ داخلی شورا است.

 

وظایف و اختیارات شورای پژوهشی

 

مادۀ۱۰: وظایف شورای پژوهشی به شرح زیر می­باشد:

               ۱۰-۱تنظیم آیین‌نامۀ داخلی شورا؛

               ۱۰-۲تعیین خط مشی و برنامه‌های علمی و پژوهشی پژوهشگاه در چارچوب اساسنامه، سیاست‌ها و مصوبات وزارت علوم و سایر ضوابط و مقررات مربوط؛

               ۱۰-۳پیشنهاد آیین‌نامه‌ها و شیوه‌نامه‌های پژوهشی به هیأت امناء؛

               ۱۰-۴بررسی و تصویب طرح‌های پژوهشی پژوهشگاه و نظارت بر کیفیت و حسن اجرای آنها؛

               ۱۰-۵بررسی و نظارت بر پیشرفت طرح­های پژوهشی طبق برنامۀ زمانبندی و در صورت لزوم تجدید نظر و تصویب تغییرات آنها؛

               ۱۰-۶تعیین داور یا هیأت داوران طرح­های پژوهشی خاتمه یافته که از سوی رئیس پژوهشگاه معرفی می‌شوند؛

               ۱۰-۷بررسی و ارزیابی مستقیم فعالیت­های پژوهشی و نتایج آن؛

               ۱۰-۸بررسی و تصویب تأسیس و انحلال گروه‌های پژوهشی؛

               ۱۰-۹زمینه سازی برای ایجاد و تعمیق ارتباط با سایر مؤسسات و مراکز آموزشی و پژوهشی برابر ضوابط و مقررات مربوط؛

           ۱۰-۱۰بررسی و تصویب برگزاری دوره‌های کوتاه مدت آموزشی و همایش‌ها و بازدیدهای علمی طبق ضوابط و مقررات مربوط؛

           ۱۰-۱۱تصویب آیین‌نامه‌های سفرهای علمی، بورس‌های تحصیلی و فرصت‌های مطالعاتی پژوهشگران پژوهشگاه در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط؛

           ۱۰-۱۲نیازسنجی و تصویب سفرهای علمی، بورس‌های تحصیلی و فرصت‌های مطالعاتی اعضای هیأت علمی و پژوهشگران پژوهشگاه در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط؛

           ۱۰-۱۳تعیین نیازهای تجهیزاتی، انتشاراتی، اطلاعاتی و علمی پژوهشگاه؛

           ۱۰-۱۴تصویب آیین‌نامه‌های تألیف، ترجمۀ کتاب، مقاله و نحوۀ انتشار نتایج فعالیت‌های علمی و پژوهشی پژوهشگاه؛

           ۱۰-۱۵بررسی و ارزیابی صلاحیت علمی متقاضیان هیأت علمی در پژوهشگاه و اظهار نظر نسبت به آنان؛

           ۱۰-۱۶انجام سایر اموری که در چارچوب ضوابط و مقررات از سوی هیأت امناء و رییس پژوهشگاه به شورا محول می‌شود؛

           ۱۰-۱۷ارائه گزارش عملکرد پژوهشی پژوهشگاه به مسئولان ذی­ربط؛

           ۱۰-۱۸ارزشیابی دوره­ای علمی پژوهشی پژوهشگران منطبق بر آیین­نامه مصوب؛

           ۱۰-۱۹تدوین آیین­نامه ارزشیابی علمی پژوهشی پژوهشگران و پیشنهاد آن به هیأت امنا برای تصویب؛

           ۱۰-۲۰برنامه­ریزی جهت مصوبات هیأت امنا در حوزه پژوهشی.