1. استنباط و تبیین روزآمد‌ علوم و معارف اسلامی بر پایه قرآن و حدیث؛
  2. ارائه علوم و معارف قرآن و حدیث در قالب‌های نوین و کارآمد؛
  3.  ارائه فرهنگ و سبک زندگی دینی بر پایه آموزه­های کتاب و سنت؛
  4. گسترش و تعمیق فرهنگ و معارف قرآن و حدیث؛
  5. بازنگری در مبانی و روش شناسی علوم انسانی و احیا یا تاسیس نقش قرآن و حدیث در ارزش گذاری و جهت دهی به دانش های بشری؛
  6. کمک به جاری‌سازی علوم و معارف قرآن و حدیث در مناسبات فرهنگی و اجتماعی؛
  7. پاسخ‌گویی به مسائل بنیادی، نظری و کاربردی حوزه علوم و معارف قرآن و حدیث؛
  8. دفاع روشمند و مؤثر از معارف قرآن و سنت و پاسخ‌گویی به شبهات.