الف) ساختار سازمانی معاونت پژوهشی پژوهشگاه

 

 

ب) ساختار سازمانی معاونت اداری-مالی پژوهشگاه

 

 

ج) ساختار سازمانی مدیریت حوزه ریاست، روابط عمومی و بین‌الملل پژوهشگاه

 

 

د) ساختار سازمانی مدیریت حراست و گزینش پژوهشگاه

 

 

ه) ساختار سازمانی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات پژوهشگاه

 

 

و) ساختار سازمانی مدیریت طرح و برنامه

 

 

ز) ساختار سازمانی پژوهشکده­های پژوهشگاه

 

 

ح) ساختار سازمانی مدیریت خدمات پژوهشی