ارکان پژوهشگاه

 

مؤسس پژوهشگاه

 

هیأت امناء

 

رئیس پژوهشگاه

 

ترکیب شورای پژوهشی پژوهشگاه

 

وظایف و اختیارات حوزه ریاست

 

وظایف و اختیارات معاون پژوهش

 

وظایف و اختیارات معاون اداری و پشتیبانی

 

 

مقدمه

پژوهشگاه قرآن و حدیث در راستای نیل به اهداف و انجام رسالت خود و نیز پاسخگویی به جامعه مخاطبان و نیازهای پژوهشی کشور و جهان اسلام، مفاد وظایف، اختیارات و قوانین هر یک از بخش­های مربوطه را به شرح ذیل ارائه می­نماید.

ارکان پژوهشگاه

ماده۱: ارکان پژوهشگاه عبارتند از:

۱-۱ مؤسس؛

۱-۲ هیأت امنا؛

۱-۳ رئیس پژوهشگاه؛

۱-۴ شورای عالی پژوهش؛

۱-۵ بازرس.

مؤسس پژوهشگاه

ماده۲: مؤسس پژوهشگاه، مؤسسه علمی فرهنگی دارالحدیث است.

وظایف و اختیارات مؤسس

ماده۳: وظايف و اختيارات مؤسس به شرح زیر است:

۳-۱ اخذ امتياز تأسيس و ديگر مجوزهاي لازم از شورای گسترش آموزش عالی و سایر مراجع ذي‌صلاح؛

۳-۲ تدوين اساسنامه پژوهشگاه و پيشنهاد آن به شورای گسترش آموزش عالی؛

۳-۳ ثبت پژوهشگاه در اداره ثبت شرکت‌ها پس از صدور مجوز تأسیس شورای گسترش آموزش عالی؛

۳-۴ انتصاب اعضای حقیقی هيأت امنا و اعلام به شورای گسترش آموزش عالی و عزل هر يك از آنان؛

۳-۵ فراهم نمودن مقدمات و امكانات لازم براي شروع و ادامه فعاليت پژوهشگاه؛

۳-۶ نظارت برفعاليت‌های علمی و محتوایی پژوهشگاه براي تحقق اهداف پژوهشگاه از طریق شورای علمی موسسه؛

۳-۷ بررسي، تأييد یا رد پيشنهاد هيأت امنا در مورد هر گونه تغییر در مفاد اساسنامه، دامنه فعالیت‌های پژوهشگاه، انحلال یا توسعه آن و ارائه به شورای گسترش آموزش عالی ؛

۳-۸ بررسی، تأیید یا رد سایر پیشنهادات هیأت امنای پژوهشگاه؛

۳-۹ نصب، عزل و پذیرش استعفای رئیس پژوهشگاه پس از پیشنهاد هیأت امنا؛

۳-۱۰ بررسی، تأیید یا رد صلاحیت افراد پیشنهاد شده از سوی رئیس پژوهشگاه برای ریاست پژوهشکده­ها؛

۳-۱۱ تأیید و ابلاغ برنامه­های راهبردی ناظر به اهداف و وظایف پژوهشگاه؛

۳-۱۲ تعیین سقف اعتبارات جاری و سرمایه­ای پژوهشگاه و تایید و ابلاغ برنامه و بودجه سالیانه پس از تصویب هیات امناء؛

۳-۱۳ تامین نیازهای مالی پژوهشگاه از طریق اخذ تسهیلات بانکی، قرض‌الحسنه، هدایا و منابع دریافتی پژوهشگاه یا هیأت امنا از سایر اشخاص حقیقی و حقوقی.

تبصره: مؤسس می­تواند تمام یا بخشی از اختیارات خود را تفویض نماید.

هیأت امناء

ماده۴: هیأت امنای پژوهشگاه از اعضای زیر تشکیل می‌شود:

۴-۱ رئیس مؤسسه دارالحدیث (رئیس هیأت امنا)؛

۴-۲ رئیس پژوهشگاه (دبیر هیأت امناء)؛

۴-۳ چهار تا شش تن از شخصیت­های علمی فرهنگی و یا اجتماعی محلی و کشوری که نقش موثری در توسعه و پیشرفت پژوهشگاه داشته باشند؛

۴-۴ رئیس دانشگاه قرآن و حدیث.

تبصره۱: نحوه اداره جلسات هیأت امنا براساس آیین‌نامه داخلی که در اولین جلسه هیأت تهیه و به تصویب می‌رسد خواهد بود تغییرات این آیین نامه نیز با تصویب هیأت امنا خواهد بود.

تبصره۲: حداقل دو تن از اعضای بند ۳ باید از اعضای هیات علمی پژوهشگاه باشند.

تبصره۳: اعضای بند ۳ با پیشنهاد رئیس پژوهشگاه و تایید مؤسس برای مدت چهار سال منصوب می­شوند و پیشنهاد و انتصاب مجدد آنان بلامانع است.

وظایف و اختیارات هیأت امناء

ماده۵: هیأت امنای پژوهشگاه وظایف و اختیارت زیر را بر عهده دارد:

۵-۱ تصویب و اصلاح آیین­نامه داخلی هیأت امنا؛

۵-۲ تصویب برنامه­های بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت پژوهشگاه و ارایه آن به مؤسس جهت تایید؛

۵-۳ پیشنهاد نصب و عزل رئیس پژوهشگاه به مؤسس؛

۵-۴ تصویب سازمان و تشکیلات پژوهشگاه و آیین­نامه‌های لازم بنا به پیشنهاد مؤسس و ارائه به ایشان جهت تأیید؛

۵-۵ بررسی و تصویب بودجه جاری، عمرانی و تحقیقاتی پژوهشگاه؛

۵-۶ بررسی و پیشنهاد طرح‌های توسعه پژوهشگاه به مؤسس؛

۵-۷ بررسی و پیشنهاد انحلال پژوهشکده­ها به مؤسس؛

۵-۸ تعیین ناظر، حسابرس و بازرس قانونی پژوهشگاه؛

۵-۹ تعیین افراد دارای حق امضاء جهت گشایش حساب‌های بانکی به نام پژوهشگاه و حق برداشت از آن؛

۵-۱۰ تأیید حساب‌ها و ترازنامه سالانه پژوهشگاه با توجه به گزارش حسابرس پژوهشگاه و ارسال آن به مؤسس؛

۵-۱۱ تلاش برای جذب کمک‌های مالی و امکانات از اشخاص حقیقی و حقوقی با رعایت ضوابط و مقررات؛

۵-۱۲ پیشنهاد تأسیس، توسعه و یا انحلال پژوهشکده‌ها به مؤسس؛

۵-۱۳ تصویب مقررات استخدامی پژوهشگاه و تعرفه حقوق و دستمزد و مزایا و ارایه آن به مؤسس جهت تایید؛

۵-۱۴ تصویب حق التحقیق، حق التألیف و حق الترجمه؛

۵-۱۵ تصویب آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی پژوهشگاه و ارایه آن به مؤسس جهت تایید؛

۵-۱۶ تصویب ظرفیت پذیرش هیأت علمی و پژوهشگران در پژوهشکده‌ها؛

۵-۱۷ پیشنهاد انحلال پژوهشگاه به مؤسس.

تبصره: هیأت امنا در انجام وظایف خود، باید مصوبات و ضوابط شورای گسترش آموزش عالی و سایر قوانین و مقررات جاری کشور را رعایت کند.

رئیس پژوهشگاه

مادۀ ۶: رئیس پژوهشگاه، که نمایندۀ قانونی پژوهشگاه نزد مراجع حقیقی و حقوقی است، به پیشنهاد هیأت امناء و حکم رئیس مؤسسه برای مدت چهار سال منصوب می‌شود.

تبصرۀ۱: پیشنهاد و انتصاب مجدد وی بلامانع است.

تبصرۀ۲: پذیرش استعفا و یا عزل رئیس پژوهشگاه با تصویب هیأت امناء و حکم رئیس مؤسسه صورت می‌پذیرد.

وظایف و اختیارات رئیس پژوهشگاه

مادۀ۷ : رئیس پژوهشگاه مسئولیت اداره کلیه امور پژوهشگاه را به شرح زیر به عهده دارد:

۷-۱ برنامه‌ریزی برای پژوهشگاه، هدایت و ادارۀ امور آن و نظارت بر حسن اجرای تمامی فعالیت‌های آن در چارچوب اساسنامه، ضوابط و مقررات مربوط با تأکید بر مبانی ارزشی انقلاب اسلامی؛

۷-۲ نمایندۀ قانونی پژوهشگاه در مراجع حقیقی و حقوقی؛

۷-۳ پیشنهاد نمودار سازمانی و تشکیلات پژوهشگاه به هیأت امناء برای تصویب؛

۷-۴ صدور احکام مربوط به استخدام، انتصاب، ترفیع، ارتقا، مأموریت، اخراج و ... پژوهشگران و اعضای هیأت علمی و کارمندان پژوهشگاه در چارچوب قوانین و مقررات مربوط؛

۷-۵ انتخاب و انتصاب معاونان، مشاوران و مسؤولان پژوهشگاه و رؤسای پژوهشکده­ها و عزل آنان؛

۷-۶ امضای قراردادها، اسناد تعهدآور، اسناد مالی، اداری و مکاتبات پژوهشگاه در چارچوب ضوابط و مقررات مصوب؛

۷-۷ تنظیم و پیشنهاد بودجۀ سالانه و تفصیلی پژوهشگاه به هیأت امناء برای تصویب؛

۷-۸ ارائه برنامه‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت پژوهشگاه به هیأت امناء برای بررسی و تصویب؛

۷-۹ پیشنهاد آیین‌نامه‌های سفرهای علمی، بورس­های تحصیلی و فرصت­های مطالعاتی در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط به شورای پژوهشی پژوهشگاه؛

۷-۱۰ ارائه صورت­های مالی و گزارش عملکرد سالانۀ پژوهشگاه به هیأت امناء؛

۷-۱۱ پیشنهاد آیین­نامه­ها و شیوه­نامه­ها اداری، رفاهی، اجرایی، مالی و معاملاتی پژوهشگاه به هیأت امناء برای تصویب؛

۷-۱۲ استیفای منافع و حفظ حقوق پژوهشگاه در مراجع قانونی (اعم از قضایی، اجرایی، اداری و ...) به نمایندگی از پژوهشگاه شخصاً و یا بوسیلۀ وکیل با حق توکیل غیر؛

۷-۱۳ اجرای مصوبات هیأت امناء و شورای پژوهشی پژوهشگاه در چارچوب قوانین و مقررات مربوط؛

۷-۱۴ پیشنهاد تأسیس و انحلال پژوهشکده­ها و گروه­های پژوهشی به معاونت پژوهشی «وزارت علوم» برای طی مراحل بعدی، پس از تأیید هیأت امناء.

تبصره: رئیس پژوهشگاه می‌تواند بخشی از وظایف و اختیارات اداری و مالی خود را با حفظ مسؤولیت خویش، با تأیید هیأت امناء و رعایت مقررات مربوط، به معاون پژوهشگاه تفویض کند.

ترکیب شورای پژوهشی پژوهشگاه

مادۀ۸ : اعضای شورای پژوهشی عبارتند از:

۸-۱ رئیس پژوهشگاه (رئیس شورا)؛

۸-۲ معاون پژوهشی پژوهشگاه(دبیر شورا)؛

۸-۳ روسای پژوهشکده ها؛

۸-۴ یک تا سه تن از پژوهشگران و اعضای هیأت علمی به پیشنهاد رئیس پژوهشگاه و موافقت رئیس مؤسسه.

تبصره۱: یک تن از اعضای مذکور در ردیف ۴ از میان پژوهشگران و صاحبنظران خارج ازپژوهشگاه انتخاب می‌شود.

تبصرۀ۲: اعضای مذکور در ردیف ۴ با حکم رئیس مؤسسه دارالحدیث برای مدت دو سال منصوب می‌شوند و انتصاب مجدد آنان بلامانع است.

جلسات شورای پژوهشی

مادۀ۹: جلسات شورای پژوهشی دست کم هر ماه یک بار و با حضور دو سوم اعضا، به شرط حضور رئیس پژوهشگاه رسمیت می‌یابد و مصوبات آن با رأی اکثریت نصف به علاوۀ یک کل اعضای شورا معتبر است.

تبصره: ادارۀ جلسه‌های شورا طبق آیین‌نامۀ داخلی شورا است.

وظایف و اختیارات شورای پژوهشی

مادۀ۱۰: وظایف شورای پژوهشی به شرح زیر می­باشد:

۱۰-۱تنظیم آیین‌نامۀ داخلی شورا؛

۱۰-۲تعیین خط مشی و برنامه‌های علمی و پژوهشی پژوهشگاه در چارچوب اساسنامه، سیاست‌ها و مصوبات وزارت علوم و سایر ضوابط و مقررات مربوط؛

۱۰-۳پیشنهاد آیین‌نامه‌ها و شیوه‌نامه‌های پژوهشی به هیأت امناء؛

۱۰-۴بررسی و تصویب طرح‌های پژوهشی پژوهشگاه و نظارت بر کیفیت و حسن اجرای آنها؛

۱۰-۵بررسی و نظارت بر پیشرفت طرح­های پژوهشی طبق برنامۀ زمانبندی و در صورت لزوم تجدید نظر و تصویب تغییرات آنها؛

۱۰-۶تعیین داور یا هیأت داوران طرح­های پژوهشی خاتمه یافته که از سوی رئیس پژوهشگاه معرفی می‌شوند؛

۱۰-۷بررسی و ارزیابی مستقیم فعالیت­های پژوهشی و نتایج آن؛

۱۰-۸بررسی و تصویب تأسیس و انحلال گروه‌های پژوهشی؛

۱۰-۹زمینه سازی برای ایجاد و تعمیق ارتباط با سایر مؤسسات و مراکز آموزشی و پژوهشی برابر ضوابط و مقررات مربوط؛

۱۰-۱۰بررسی و تصویب برگزاری دوره‌های کوتاه مدت آموزشی و همایش‌ها و بازدیدهای علمی طبق ضوابط و مقررات مربوط؛

۱۰-۱۱تصویب آیین‌نامه‌های سفرهای علمی، بورس‌های تحصیلی و فرصت‌های مطالعاتی پژوهشگران پژوهشگاه در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط؛

۱۰-۱۲نیازسنجی و تصویب سفرهای علمی، بورس‌های تحصیلی و فرصت‌های مطالعاتی اعضای هیأت علمی و پژوهشگران پژوهشگاه در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط؛

۱۰-۱۳تعیین نیازهای تجهیزاتی، انتشاراتی، اطلاعاتی و علمی پژوهشگاه؛

۱۰-۱۴تصویب آیین‌نامه‌های تألیف، ترجمۀ کتاب، مقاله و نحوۀ انتشار نتایج فعالیت‌های علمی و پژوهشی پژوهشگاه؛

۱۰-۱۵بررسی و ارزیابی صلاحیت علمی متقاضیان هیأت علمی در پژوهشگاه و اظهار نظر نسبت به آنان؛

۱۰-۱۶انجام سایر اموری که در چارچوب ضوابط و مقررات از سوی هیأت امناء و رییس پژوهشگاه به شورا محول می‌شود؛

۱۰-۱۷ارائه گزارش عملکرد پژوهشی پژوهشگاه به مسئولان ذی­ربط؛

۱۰-۱۸ارزشیابی دوره­ای علمی پژوهشی پژوهشگران منطبق بر آیین­نامه مصوب؛

۱۰-۱۹تدوین آیین­نامه ارزشیابی علمی پژوهشی پژوهشگران و پیشنهاد آن به هیأت امنا برای تصویب؛

۱۰-۲۰برنامه­ریزی جهت مصوبات هیأت امنا در حوزه پژوهشی.

بازرس

مادۀ۱۱: بازرس توسط هیأت امناء از میان اعضای هیأت امناء یا خارج از آن برای مدت یک سال تعیین می‌شود. انتخاب مجدد وی بلامانع است.

مادۀ۱۲: بازرس باید دربارۀ صحت صورت دارایی و صورتحساب دورۀ عملکرد و حساب سود و زیان و ترازنامه‌ای که رئیس پژوهشگاه برای تسلیم به هیأت امناء تهیه می‌کند و دربارۀ صحت مطالب و اطلاعاتی که رئیس پژوهشگاه در اختیار هیأت امناء گذاشته است و همچنین دربارۀ رعایت مقررات و آیین‌نامه‌ها و برنامه و بودجه مصوب هیأت امناء اظهار نظر و گزارش جامعی راجع به وضع موجود به هیأت امناء تسلیم کند. گزارش بازرس باید حداقل ده روز قبل از تشکیل جلسۀ هیأت امناء در محل پژوهشگاه آماده باشد.

مادۀ۱۳: تصمیماتی که بدون دریافت گزارش بازرس راجع به تصویب صورت دارایی و ترازنامه و حساب سود و زیان پژوهشگاه از طرف هیأت امناء اتخاذ شود از درجۀ اعتبار ساقط است.

مادۀ۱۴: هیأت امناء در هر موقع می‌تواند بازرس را عزل کند به شرط آنکه در همان موقع جانشین وی را انتخاب نماید.

مادۀ۱۵: اعضای هیأت علمی و پژوهشگران بایستی واجد شرایط مذکور در مادۀ ۱ ـ ۱ ـ ۲ شیوۀ نامۀ تأسیس واحدهای پژوهشی خصوصی مصوب شورای گسترش آموزش عالی باشند.

مادۀ۱۶: فضا، امکانات و تجهیزات پژوهشگاه باید مطابق با ضوابط وزارت علوم باشد.

مادۀ۱۷: پژوهشگاه تابع تمامی قوانین، مقررات، ضوابط و آیین‌نامه‌های مربوط وزارت علوم و سایر مراجع ذیربط است.

مادۀ۱۸: وزارت علوم بر تمامی امور پژوهشگاه نظارت دارد، در صورتی‌که پژوهشگاه بر خلاف اساسنامه، ضوابط و مقررات مصوب وزارت علوم و سایر مراجع ذیربط رفتار کند، با توجه به میزان تخلف از اخطار تا تعطیل موقت و انحلال آن اقدام خواهد شد.

تبصره: چگونگی رسیدگی به این تخلفات و اعمال تنبیهات طبق آیین‌نامه‌ای است که به تصویب مراجع ذی صلاح خواهد رسید.

مادۀ۱۹: سال مالی پژوهشگاه عبارت است از یک سال شمسی که از اول فروردین ماه هر سال شروع و به پایان اسفند ماه سال بعد ختم می‌شود. اولین سال مالی از تاریخ تأسیس پژوهشگاه شروع و به پایان اسفند همان سال ختم می‌شود.

وظایف و اختیارات حوزه ریاست

ماده۲۰: وظایف مدیریت حوزه ریاست و روابط عمومی عبارتند از:

۲۰-۱ برنامه­ریزی، ساماندهی و اجرای فعالیت­های حوزه ریاست اعم از ابلاغ دستورات، برگزاری جلسات، هماهنگی ملاقات، بازدیدها، دیدارها رسمی و پی­گیری مکاتبات؛

۲۰-۲ جمع­آوری، تهیه و تنظیم اطلاعات مورد نیاز حوزه ریاست؛

۲۰-۳ مدیریت تشریفات و استقبال از مسئولان، میهمانان داخلی و خارجی رئیس پژوهشگاه.

وظایف و اختیارات معاون پژوهش

ماده۲۱ : وظایف و اختیارات معاون پژوهش به صرح زیر می­باشد:

۲۱-۱ طراحی و پیشنهاد اهداف، برنامه­ها و اولویت­های پژوهشی پژوهشگاه با همکاری معاونت پژوهشکده برای ارائه به رئیس پژوهشگاه؛

۲۱-۲ بررسی طرح‌های پژوهشی و ارجاع آن به مراجع ذی­صلاح؛

۲۱-۳ تدوین طرح‌های خاص و سفارشی پژوهشی پژوهشگاه برای طرح در شورای عالی پژوهش؛

۲۱-۴ برنامه­ریزی، ساماندهی و نظارت بر فرآیند اجرای طرح­ها و برنامه ها و ارائه گزارش عملکرد به رئیس پژوهشگاه؛

۲۱-۵ ارزیابی نهایی تولیدات علمی و ارائه به رئیس پژوهشگاه برای تایید نهایی؛

۲۱-۶ تهیه و تدوین طرح‌های آموزشی با همکاری معاونان پژوهشکده­ها و ارائه آن به رئیس پژوهشگاه برای طرح در شورای عالی پژوهش؛

۲۱-۷ تهیه و تنظیم برنامه‌های سالانه و تقویم اجرائی فعالیت‌های پژوهشی و ارائه آن به ریاست پژوهشگاه؛

۲۱-۸ زمینه­سازی برای ارتباط با دیگر مراکز علمی- پژوهشی و پی­گیری عقد تفاهم­نامه ها و قراردادهای فیمابین؛

۲۱-۹ برنامه ریزی برای ارتقاء پژوهشگران و استفاده از فرصت های مطالعاتی داخل و خارج و شرکت در سفرهای علمی با همکاری پژوهشکده ها برابر ضوابط مصوب؛

۲۱-۱۰برنامه‌ریزی و هماهنگی برای برگزاری نشست‌ها و سمینارهای علمی با همکاری پژوهشکده ها و نظارت بر محتوای علمی آنها و ارائه آن به شورای عالی پژوهش جهت تصویب؛

۲۱-۱۱پیگیری نشر محصولات علمی پژوهشگاه.

وظایف و اختیارات معاون اداری و پشتیبانی

ماده۲۲: معاون اداری و پشتیبانی پژوهشگاه وظایف و اختیارات زیر را بر عهده دارد:

۲۲-۱ برنامه‌ریزی، سامان‌دهی و اجرای امور اداری و پشتیبانی پژوهشگاه و برنامه راهبردی؛

۲۲-۲ وصول و انتقال درآمد‌ها به حساب پژوهشگاه و پرداخت دیون مربوط مطابق با ضوابط و مقررات؛

۲۲-۳ پرداخت هزینه‌هاي پژوهشگاه از محل اعتبارات بودجه مصوب و تنظیم اسناد و نگهداري دفاتر مربوط و همچنین تنظیم و نگهداري حساب اموال در دفاتر ذي‌ربط؛

۲۲-۴ بررسی گزارش‌های حسابرسی و برنامه‌ریزي برای رفع اشکال‌ها و ابهام‌های آنها؛

۲۲-۵ همکاری با مدیریت طرح، برنامه و نظارت در تدوین بودجه عمومی سالیانه پژوهشگاه؛

۲۲-۶ همکاری با مدیریت طرح، برنامه و نظارت در برآورد نیروی انسانی مورد نیاز پژوهشگاه و برنامه‌ریزی برای تأمین آن بر اساس قوانین و مقررات مربوط؛

۲۲-۷ صدور احکام و قراردادهاي استخدامی، نقل و انتقالات و مأمور به خدمت عمومی کارکنان و برنامه‌ریزی برای تأمین آنها بر اساس قوانین و مقررات موجود؛

۲۲-۸ برنامه‌ریزي و اجراي برنامه‌هاي کارآموزي و آموزش ضمن خدمت کارکنان پژوهشگاه بر اساس آیین‌نامه آموزش ضمن خدمت کارکنان پژوهشگاه؛

۲۲-۹ رسیدگی به تخلفات و مسایل انضباطی کارکنان بر اساس آیین‌نامه انضباطی پژوهشگاه؛

۲۲-۱۰انجام ارزشیابی دوره‌اي کارکنان پژوهشگاه براساس آیین‌نامه ارزشیابی کارکنان پژوهشگاه؛

۲۲-۱۱فراهم آوردن امکانات رفاهی و ورزشی برای کارکنان و پژوهشگران پژوهشگاه؛

۲۲-۱۲ارائه خدمات عمومی، تعمیر و نگهداري وسایل، تجهیزات و ساختمان پژوهشگاه؛

۲۲-۱۳برآورد تجهیزات و ملزومات مورد نیاز پژوهشگاه و برنامه‌ریزی برای تأمین آنها بر اساس برنامه و بودجه مصوب؛

۲۲-۱۴اجراي طرح‌هاي عمرانی متناسب با نیازمندی‌ها پس از تصویب شورای پژوهشگاه؛

۲۲-۱۵ایجاد بانک آمار و اطلاعات اداري و مالی پژوهشگاه؛

۲۲-۱۶تهیه وارایه گزارش از حساب­های مالی پژوهشگاه و نحوه هزینه کرد منابع به ریاست پژوهشگاه .

ماده۲۳: مفاد شرح وظایف ارکان و واحدهای پژوهشگاه در ۲۳ ماده، ۱۲ تبصره در تاریخ ۱۱/۰۳/۱۳۹۲ در چهارمین جلسه شورای پژوهشگاه به تصویب رسید.

محمد محمدی ­ری­شهری

رئیس پژوهشگاه قرآن و حدیث