تاريخ انتشار: شنبه 1402/12/5
کد خبر: 76777

کتاب "میراث تفسیری شیعه در سده دوم و سوم" منتشر شد

کتاب "میراث تفسیری شیعه سده دوم و سوم" تألیف حجت الاسلام علی شاه علیزاده، از آثار پژوهشگاه قرآن و حدیث منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه قرآن و حدیث، بازیابی و بازسازی تراث تفسیری - قرآنی سده‏ های نخستین اسلامی از میان منابع کهن به جای ‏مانده می‏ تواند به شناساندن رویکردها، جریان‏ ها، باورها، نگاشته‏ های ناپیدا و سخنان ناگفته این دوره تأثیرگذار یاری رساند.

میراث تفسیری، مجموعه متون روایی مرتبط با تفسیر و دانش‏ های قرآنی است که در سه قرن آغازین حضور امامان  علیهم السلام تدوین یافته است.

دوران حضور با همۀ فراز و نشیبش، عرصه‏ ای برای انتقال علوم وحیانی از امامان معصوم علیهم السلام به شاگردان و اصحاب آنان بود و زمینه ‏ای مناسب برای تدوین کتاب ‏ها و اصول روایی نخستین گردید.

در این میان، تألیف کتاب ‏های روایی تفسیری و مرتبط با دانش ‏های قرآنی، بخش در خور اعتنایی بود که سوگمندانه بیشتر آنها  در حوادث روزگار مفقود گردید.

هدف از بازیابی و بازسازی این مجموعه، کمک به بازنگاری تاریخ تفسیر امامیه و نشان ‏دادن تلاش ‏های امامان علیهم السلام و شاگردان ایشان در گره ‏گشایی از مسائل قرآنی است.

میراث قرآنی شیعه در قرن‏ های نخستین، به سبب نزدیكی به عصر نزول قرآن، در بر دارنده اطلاعاتی كارآمد و راه‏ گشا در دانش ‏های قرآنی و تفسیر است كه با بازیابی آنها امكان بهره‏ مندی حداكثری از آنها فراهم می ‏شود.

در جلد نخست کتاب پیش رو که به سده دوم اختصاص دارد بخش عمده میراث قرآنی - تفسیری مفقود مفسران و قرآن ‏پژوهان همچون؛ محمد بن علی حلبی، عبد الرحمان بن کثیر، عیسی بن داوود، وُهَیب بن حفص، منخّل بن جمیل، حصین بن مُخارق، هشام بن سالم و علی بن حسّان هاشمی می پردازد.

در جلد دوم کتاب نیز که به سده سوم اختصاص دارد بخش عمده میراث قرآنی - تفسیری مفسران و قرآن‏ پژوهانی همچون؛ حسن بن علی بطائنی، حسن بن محبوب و علی بن مهزیار می پردازد.

با تدوین کتاب حاضر، بیشتر روایات ناظر این راویان در دسترس قرآن ‏پژوهان قرار می‏ گیرد.

با توجه به این رویکرد، پژوهش حاضر در دو جلد و ۱۱ عنوان و ۴۸ فصل سامان یافته است که به قرار زیر می باشد:

جلد اول: میراث تفسیری شیعه؛ سده دوم

میراث قرآنی محمد بن علی بن ابی شعبه حلبی

فصل اول:  شناخت نامه

فصل دوم:  طرق دستیابی به تفسیر حلبی و منابع بازیابی

فصل سوم:  بازیابی تفسیر محمد حلبی

فصل چهارم:  تحلیل سندی اثر

فصل پنجم:  تحلیل گونه شناسی احادیث تفسیر محمد حلبی

میراث قرآنی عبدالرحمن بن کثیر هاشمی

فصل اول:  شناخت نامه

فصل دوم:  طرق کتاب فضل انا انزلناه

فصل سوم:  میراث قرآنی عبدالرحمن

میراث قرآنی عیسی بن داوود نجار

فصل اول:  شناخت نامه

فصل دوم:  طرق کتاب تفسیر عیسی بن داود

فصل سوم:  تفسیر عیسی بن داود نجار

فصل چهارم:  آمار تحلیل اثر

میراث تفسیری وهیب بن حفص

فصل اول:  شناخت نامه

فصل دوم:  طرق روایات وهیب بن حفص

فصل سوم:  تفسیر وهیب بن حفص

فصل چهارم:  آمار تحلیل اثر

میراث تفسیری منخل بم جمیل

فصل اول:  شناخت نامه

فصل دوم:  طرق کتاب تفسیر منخل

فصل سوم:  تفسیر منخل بن جمیل

فصل چهارم:  آمار تحلیل اثر

میراث تفسیری حصین بن مخارق

فصل اول:  شناخت نامه

فصل دوم:  طرق آثار قرآنی حصین بن مخارق

فصل سوم:  تفسیر حصین بن مخارق

فصل چهارم:  آمار تحلیل اثر

میراث قرآنی هشام بن سالم جوالیقی

فصل اول:  شناخت نامه

فصل دوم:  طرق تفسیر هشام بن سالم

فصل سوم:  تفسیر هشام بن سالم

فصل چهارم:  آمار تحلیل اثر

میراث قرآنی علی بن حسان بن کثیر هاشمی

فصل اول:  شناخت نامه

فصل دوم:  طرق کتاب تفسیر الباطن

فصل سوم:  تفسیر علی بن حسان

فصل چهارم:  گزارش تحلیلی از تفسیر الباطنی

 

جلد دوم: میراث تفسیری شیعه؛ سده سوم

میراث قرآنی حسن بن علی بن ابی حمزه بطائنی

فصل اول:  شناخت نامه

فصل دوم:  بازیابی روایات قرآنی- تفسری

فصل سوم:  کتاب فضائل القرآن، حسن بن علی بن ابی حمزه بطائنی

فصل چهارم:  کتاب التفسیر، حسن بن علی بطائنی

فصل پنجم:  تفسیر نعمانی

فصل ششم:  گزارش تحلیلی آثار حسن بن علی بطائنی

میراث قرآنی حسن بن محبوب

فصل اول:  شناخت نامه

فصل دوم:  طرق تفسیر ابن محبوب

فصل سوم:  تفسیر حسن بن محبوب

فصل چهارم:  آمار و تحلیل اثر

میراث قرآنی علی بن مهزیار اهوازی

فصل اول:  شناخت نامه

فصل دوم:  طرق روایات تفسری علی بن مهزیار

فصل سوم:  روایات تفسیری

فصل چهارم:  کتاب التفسیر، حسن بن علی بطائنی

فصل پنجم:  تفسیر نعمانی

فصل ششم:  گزارش تحلیلی آثار حسن بن علی بطائنی

 

کتاب "میراث تفسیری شیعه؛ سده دوم و سوم" تألیف حجت الاسلام علی شاه علیزاده ، به زبان فارسی در قطع وزیری و جلد اول ۳۵۸  صفحه و جلد دوم ۳۴۴ صفحه به نگارش درآمده است و در ۱۴۰۲ با همکاریانتشارات دارالحدیث منتشر شده است.