تاريخ انتشار: دوشنبه 1394/3/11
کد خبر: 43197

کتاب مدارك فقه أهل السنة، اثر برگزيده دومین همايش بين المللي تقدير از آثار تقريبی

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه قرآن و حدیث، کتاب کتاب مدارك فقه أهل السنة علی نهج وسائل الشيعة تألیف حجت الاسلام و المسلمين سيدمحمدکاظم طباطبايی به عنوان اثر برگزيده دومین همايش بين المللي تقدير از آثار تقريبی انتخاب گردید.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه قرآن و حدیث، کتاب کتاب مدارك فقه أهل السنة علی نهج وسائل الشيعة تألیف حجت الاسلام و المسلمين سيدمحمدکاظم طباطبايی به عنوان اثر برگزيده دومین همايش بين المللي تقدير از آثار تقريبی انتخاب گردید.

خاطرنشان می شود آثار دریافت شده از مراکز علمی و پِژوهشی  ارائه شده به دبیرخانه همایش ۹۰۰ اثر بوده است .که از بین آنها ۱۷۰ اثر ( پایان نامه و کتاب ) تقریبی شناخته شد و بعد از ۲ مرحله ارزیابی  ۱۱ اثر برگزیده شده اند.

 

لینک خبر:

http://taghribstudies.net/index.php?option=com_content&view=article&id=۲۳۲۷:۱۳۹۴-۰۲-۲۸-۰۶-۲۷-۰۷&catid=۴۱:news&Itemid=۳۳