مادۀ۱۱: بازرس توسط هیأت امناء از میان اعضای هیأت امناء یا خارج از آن برای مدت یک سال تعیین می‌شود. انتخاب مجدد وی بلامانع است.

 

مادۀ۱۲: بازرس باید دربارۀ صحت صورت دارایی و صورتحساب دورۀ عملکرد و حساب سود و زیان و ترازنامه‌ای که رئیس پژوهشگاه برای تسلیم به هیأت امناء تهیه می‌کند و دربارۀ صحت مطالب و اطلاعاتی که رئیس پژوهشگاه در اختیار هیأت امناء گذاشته است و همچنین دربارۀ رعایت مقررات و آیین‌نامه‌ها و برنامه و بودجه مصوب هیأت امناء اظهار نظر و گزارش جامعی راجع به وضع موجود به هیأت امناء تسلیم کند. گزارش بازرس باید حداقل ده روز قبل از تشکیل جلسۀ هیأت امناء در محل پژوهشگاه آماده باشد.

 

مادۀ۱۳: تصمیماتی که بدون دریافت گزارش بازرس راجع به تصویب صورت دارایی و ترازنامه و حساب سود و زیان پژوهشگاه از طرف هیأت امناء اتخاذ شود از درجۀ اعتبار ساقط است.

مادۀ۱۴: هیأت امناء در هر موقع می‌تواند بازرس را عزل کند به شرط آنکه در همان موقع جانشین وی را انتخاب نماید.

مادۀ۱۵: اعضای هیأت علمی و پژوهشگران بایستی واجد شرایط مذکور در مادۀ ۱ ـ ۱ ـ ۲ شیوۀ نامۀ تأسیس واحدهای پژوهشی خصوصی مصوب شورای گسترش آموزش عالی باشند.

مادۀ۱۶: فضا، امکانات و تجهیزات پژوهشگاه باید مطابق با ضوابط وزارت علوم باشد.

مادۀ۱۷: پژوهشگاه تابع تمامی قوانین، مقررات، ضوابط و آیین‌نامه‌های مربوط وزارت علوم و سایر مراجع ذیربط است.

مادۀ۱۸: وزارت علوم بر تمامی امور پژوهشگاه نظارت دارد، در صورتی‌که پژوهشگاه بر خلاف اساسنامه، ضوابط و مقررات مصوب وزارت علوم و سایر مراجع ذیربط رفتار کند، با توجه به میزان تخلف از اخطار تا تعطیل موقت و انحلال آن اقدام خواهد شد.

تبصره: چگونگی رسیدگی به این تخلفات و اعمال تنبیهات طبق آیین‌نامه‌ای است که به تصویب مراجع ذی صلاح خواهد رسید.

مادۀ۱۹: سال مالی پژوهشگاه عبارت است از یک سال شمسی که از اول فروردین ماه هر سال شروع و به پایان اسفند ماه سال بعد ختم می‌شود. اولین سال مالی از تاریخ تأسیس پژوهشگاه شروع و به پایان اسفند همان سال ختم می‌شود.