کتاب کلام شیعه در پژوهش های غربی 1 و 2 منتشر شد.

کتاب "کلام شیعه در پژوهش های غربی (دفتر اول و دوم)" تألیف جمعی از پژوهشگران، به زبان فارسی از آثار ...

کتاب قرآن شناسی امامیه در پژوهش های غربی منتشر شد

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه قرآن و حدیث، کتاب قرآن شناسی امامیه در پژوهش های غربی با همکاری جمعی از ...

کتاب تفسیر امامیه در پژوهش های غربی منتشر شد

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه قرآن و حدیث، کتاب تفسیر امامیه در پژوهش های غربی با همکاری جمعی از پژوهشگران ...