کتاب فرهنگ نامه توبه منتشر شد

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه قرآن و حدیث، کتاب فرهنگ نامه توبه، تألیف حضرت آیت الله ری شهری، به زبان ...