کتاب میراث قرآنی ابان بن تغلب منتشر شد

به گزارش پژوهشگاه قرآن و حدیث، کتاب میراث قرآنی ابان بن تغلب تألیف محمدحسین مدنی، از سوی پژوهشکده تفسیر اهل ...