حیدر عیوضی

گروه قرآن‌شناسی و دانش‌های پیرامونی                  
 

تلفن : ۰۲۵-۳۷۱۷۶۵۵۸

ایمیل: heidareyvazi@yahoo.com eyvazi.h@riqh.ac.ir

 

تحصیلات

 1. سطح دو حوزه علمیه قم(۱۳۷۳ـ ۱۳۸۸)؛
 2. کارشناسی معارف اسلامی گرایش فلسفه، قم: موسسه امام، ۱۳۸۲ـ ۱۳۸۸؛
 3. کارشناسی ارشد ادیان ابراهیمی، قم: دانشگاه ادیان، ۱۳۹۰؛

         (پایان نامه: نقد و بررسی اشکالات و آراء کلامی ابن کمونه در باب چهارم کتاب تنقیح الأبحاث

 1. شرکت در دورۀ آشنایی با ادیان شرق، هند، بمبئی، دانشگاه Somaiya Vidyavihar, ۱- ۹ February, ۲۰۱۲
 2. دکترای مطالعات تطبیقی ادیان، گرایش الهیات مسیحی، زمستان ۱۳۹۷؛

        (رساله: روش شناسی مصباح الظلمات فی تفسیر التورات: مقدمه تحلیلی به همراه تصحیح دیباجه و سه باب نخست سفر پیدایش).

علائق پژوهشی

 • زبان‌شناسی تطبیقی عربی ـ عبری کلاسیک (قرآن و تورات عبری)
 • میراث ادیانی در دورۀ قاجار
 • ادبیات ـ شعر

افتخارات تحصیلی / پژوهشی

 1. شایسته تقدیرکتاب سال دانشجویی، صفاخانه اصفهان در گفت و گوی اسلام و مسیحت، تهران: جهاد دانشگاهی، ۱۳۹۲
 2. دانشجوی نمونه، قم: دانشگاه ادیان ومذاهب، ۱۳۹۲.
 3. پژوهشگر برتر، قم: پژوهشگاه قرآن و حدیث، قم، ۱۳۹۶.
 4. شایسته تقدیر کتاب سال دانشجویی: حبه های نقره فام، تهران: جهاد دانشگاهی، ۱۳۹۷.

کتاب

 1. رهیافت تحلیلی بر سوره‌های قرآن، قم: نشر ادیان، ۱۳۹۲؛
 2. صفاخانه اصفهان، در گفت وگوی اسلام و مسحیت (۱۹۰۳ ۱۹۰۵م.)، قم: نشر ادیان، ۱۳۹۲؛
 3. درآمدی بر زبانشناسی تطبیقی قرآن و تورات، قم: پژوهشگاه قرآن و حدیث، ۱۳۹۶؛
 4. حبه های نقره فام: الهیات و مضامین کتاب مقدسی در شعر فارسی معاصر، قم: کتابخانه ادبیات، ۱۳۹۶؛

مقالات علمی پژوهشی & ISI

 1. حیدر عیوضی، «مواجهه حکیم مجتهد مراغی با ارامنه مراغه»، معرفت ادیان، سال دوم، شماره ۳، تابستان ۱۳۹۰؛
 2. حیدر عیوضی، «برگهایی از ادبیات فارسیهود در کتابخانه مسجد  اعظم قم»، پژوهش‌های ادیانی، دورۀ ۱، شماره ۲، پاییز و زمستان ۱۳۹۲؛
 3. حیدر عیوضی، احمد مقری، محسن گلپایگانی، «هنری مارتین و ترجمه اناجیل وی به فارسیهود: تحلیل زبان‌شناسی ـ معنایی»،ایران نامه، سال ۱، شمارۀ ۲، تابستان ۱۳۹۵؛  
 4. حیدر عیوضی، «مفردات قرآن و ریشه شناسی تاریخی: بایسته ها و آسیب های موجودی»، مطالعات قرآن و حدیث، دورۀ ۱۰، شمارۀ پیاپی ۱۹، پاییز و زمستان ۱۳۹۵؛
 5. حیدر عیوضی، «تفسیر بینامتنی از آیه ۶۹ سوره احزاب بر اساس ترجمه های آلمانی و عبری»؛ مطالعات قرآن و حدیث، دورۀ ۱۱، شمارۀ پیاپی ۲۱؛ پاییز و زمستان ۱۳۹۶؛
 6. حیدر عیوضی، رسول جعفریان، «مصباح الظلمات فی تفسیر التورات: تفسیر شیعی بر اسفار خمسه» آینه میراث، دورۀ ۱۷، شمارۀ ۶۴، بهار و تابستان ۱۳۹۸؛
 7. حیدر عیوضی، «آیا خدا تفیلین می بندد؟ تحلیل بینامتنی از آیه «قالت الیهود ید الله مغلوله»؛ مطالعات قرآن و حدیث، دورۀ ۱۲، شمارۀ پیاپی ۲۴،  بهار و تابستان ۱۳۹۸؛
 8. حیدر عیوضی، احمد رنجبری حیدرباغی، «بررسی ترجمه‌ای از نسخه مزامیر در کتابخانه نمازی خوی»، آینۀ میراث، دورۀ ۱۷، شمارۀ ۶۵، پاییز و زمستان ۱۳۹۸. 

مقالات تخصصی و مروری

 1. حیدر عیوضی، «نمونه‌ای فاخر از گفتگوی اسلام و مسیحیت: ماهنامۀ الأسلام»، هفت آسمان، دورۀ ۱۴، شمارۀ ۵۴، تابستان ۱۳۹۱؛
 2. حیدر عیوضی، «نقد و بررسی ماهنامه الاسلام نخستین ماهنامه بین الادیانی در اصفهان دوره قاجار» آینۀ پژوهش، دورۀ ۲۳، شمارۀ ۱۳۵ـ ۱۳۶، پاییز ۱۳۹۱؛
 3. حیدر عیوضی، «مقدمه‌ای بر بشارت‌های كتاب مقدس درمورد پيامبر اسلام» دومین همایش بیداری قرآن، شکرانه: قم،  اسفند ۱۳۹۲؛
 4. حیدر عیوضی، «دختری در محراب: مطالعه شخصیت حضرت مریم در سنت اسلامی ـ مسیحی»، تفسیر اهل بیت، دورۀ ۱، شمارۀ ۲، پاییز و زمستان ۱۳۹۲؛
 5. حیدر عیوضی، «کتابشناسی مجموعۀ عبری در کتابخانه آستانه مقدسه حضرت معصومه (س)»، آینۀ پژوهش، دورۀ ۲۶، شمارۀ ۱۵۳؛
 6. حیدر عیوضی، «مقایسه ینابیع الأسلام کشیش تیسدال و برخی ردیه های آن»، فصلنامۀ نقد کتاب میراث، دورۀ ۳، شماۀ ۹ـ ۱۰، ۱۳۹۵؛
 7.  پاول زاندر (نویسنده)، حیدر عیوضی (مترجم)، «قرآن یا امام؟ نگاه شیعه امامی به قرآن»،  قرآن شناسی امامیه(به کوشش و ویرایش آقای دکتر محمد علی طباطبایی)، بهار ۱۳۹۵؛  
 8. حیدر عیوضی، «پژواک تاریخ یهود در دفاعیه استیفانوس»، اطلاعات حکمت و معرفت، سال ۱۱، شمارۀ ۷، شمارۀ پیاپی ۱۲۶، مهر ۱۳۹۵؛
 9. زمزی بعلبکی (نویسنده)، حیدر عیوضی (مترجم)، «نخستین فرهنگ‌نگاران عرب و به کارگیری زبانهای سامی»، ترجمان وحی، شمارۀ ۴۰، پاییز و زمستان ۱۳۹۵؛
 10. حیدر عیوضی، «نخستین تلاش‌های شیعی در تفسیر کتاب مقدس: مصباح الظلمات فی تفسیر التورات»، آینۀ پژوهش، شمارۀ ۱۶۲، زمستان ۱۳۹۵؛
 11. حیدر عیوضی، «تحولات در ریشه شناسی تورات عبری از گزنیوس تا رینگرن؛ الگویی برای مطالعات قرآنی»، ایران‌شهر امروز، شماره ۶، خرداد ۱۳۹۶؛
 12. حیدر عیوضی، «سروده های زندان: دریچه ای به الهیات دیتریش بونهوفر»، اطلاعات حکمت و معرفت، سال ۱۳، شمارۀ ۱۴۵، اردیبهشت ۱۳۹۷؛
 13. لوتار کوپ (نویسنده)، حیدر عیوضی (گزارش و تکمله)، «ریشه های عربی و معادل هایی برای قاموس های کتاب مقدس (۱)، آینۀ پژوهش، شمارۀ ۱۷۵، بهار ۱۳۹۸؛
 14. حیدر عیوضی، مصطفی رزاقی، محمدعلی طباطبایی، «سورۀ نمل: مقایسه ترجمه های عبری یوزف ریولین و اوری روبین»، آینۀ پژوهش، شمارۀ ۱۷۵، تابستان ۱۳۹۸؛
 15. حیدر عیوضی، «أبی یأبی شاذ» نیست! بررسی یک قاعده صرف زبان عربی در پرتو زبانهای سامی»، ترجمان وحی، شمارۀ ۴۵، تابستان ۱۳۹۸؛
 16. حیدر عیوضی، «سفرنامه‌ای به آلمان در نوامبر شیرین ۲۰۱۹: با گزارشی از کنفراس وحی قرآن در بستر تاریخی»، آینۀ پژوهش، شمارۀ ۱۸۰، اسفند ۱۳۹۸؛
 17. حیدر عیوضی، «اولین تپش‌های قلب یک پیامبر: سموئیل نبی»، هادی نامه: ارج‌نامه مرحوم سید هادی خسروشاهی، بهار ۱۳۹۹؛

مقالات انگلیسی (+ پذیرش)

 1. Mohammad Ali Tabataba’i & Heidar Eyvazi, “The story behind a refutation to Judaism by a Jewish convert: From Miṣbāḥ al-Ummah to Iqāmah al-Šuhūd”, Shii Studies Review (under peer-review).
 2. “The Evolution of an Imagery in Semitic Languages: From Akkadian – Aramaic Texts to the Qurʾān”, Münster, Zentrum für Islamische Theologie, (under peer-review).

کنفرانس بین المللی

 1. آلمان ـ برلین، یهودیان در جوامع اسلامی، «یک جدید الاسلام و ردیۀ او بر یهودیت: ملا آقا بابا»، محمدعلی طباطبایی و حیدر عیوضی، اکتبر ۲۰۱۷؛
 2. آلمان ـ مونستر، امکان بازسازی وحی قرآن در بستر تاریخی، مقالۀ « تکامل یک تصویر در زبانهای سامی: از متون اکدی ـ آرامی تا قرآن»، نوامبر ۲۰۱۹؛

همایش های داخلی

 1. واژه پژوهشی در علوم اسلامی، دانشگاه یاسوج، مقالۀ «مقایسه ای میان چند متن زبان‌شناختی تورات عبری و قرآن کریم»، کسب رتبۀ نخست، اردیبهشت ۱۳۹۵؛
 2. نخستین همایش ترجمه در حوزه های فلسفه کلام، عرفان و ادیان، دانشگاه تبریز، مقالۀ «نخستين تلاش‌های شيعی در ترجمه ـ تفسير تورات عبری در آغازه‌های سدۀ ۱۹»، اسفند ۱۳۹۶؛

برگزاری نشست‌ علمی

 1. «نقد و بررسی درآمدی بر زبان شناسی تطبیقی قرآن و تورات»، آذرتاش آذرنوش، فاطمه توفیقی، حیدر عیوضی، مرتضی کریمی نیا، چهارشنبه ۲۲ شهریور ۱۳۹۶، ساعت ۱۷ الی ۱۹، تهران، خانه کتاب، سرای اهل قلم.
 2. «میراث نسخ خطی در ادیان ابراهیمی»، دفتر میراث مکتوب دانشگاه ادیان و مذاهب قم، پنج شنبۀ ۲۹ فروردین ۱۳۹۸، سالن امام موسی صدر.  
 3. نشست علمی «معرفی صفاخانه اصفهان»، کتاب‌سرای ادیان، دانشگاه ادیان و مذاهب قم، چهارشنبه ۶ آذر ماه ۱۳۹۸؛ 

شرکت در کارگاه‌های علمی

 1. «سرشت و اخلاق نقد»، ارائه دهند: دکتر سید حسن اسلامی اردکانی، ۲۷ آبان ۱۳۹۴، به مدت ۴ ساعت، قم، پژوهشگاه قرآن و حدیث؛
 2. «اعتبار سنجی منابع حدیثی»، ارائه دهنده: دکتر محمدکاظم طباطبایی، ۱۸ آذر ۱۳۹۴، به مدت ۴ ساعت، قم، پژوهشگاه قرآن و حدیث.

مهارت‌ها

 • تسلط بر نرم‌افزارهای پژوهشی در حوزۀ علوم اسلامی
 • استفاده از منابع عبری (توراتی)، آلمانی، عربی، انگلیسی و ترکی.