محمدعلی طباطبایی (مهرداد)

گروه قرآن‌شناسی و دانش‌های پیرامونی         

تلفن: ۰۲۵-۳۷۱۷۶۵۵۸

ایمیل: tabatabae.ma@riqh.ac.ir

 

تحصیلات:

دکتری علوم قرآن و حدیث، دانشگاه تهران، ۱۳۹۱ـ۱۳۹۶ (رساله: بررسی زمینه های تاریخی اعتقاد به تحریف تورات و انجیل در میان مسلمانان نخستین؛ استاد راهنما: محمدعلی مهدوی راد)

کارشناسی ارشد ادیان ابراهیمی، دانشگاه ادیان و مذاهب قم، ۱۳۸۸ـ۱۳۹۱ (پایان نامه: بررسی و نقد روش علامه طباطبایی در تفسیر آیات مرتبط با یهودیت؛ استاد راهنما: مهراب صادق نیا)

کارشناسی علوم قرآن و حدیث، دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد، ۱۳۸۴ـ۱۳۸۸

کاردانی کامپیوتر، دانشکدۀ فنی مهاجر اصفهان، ۱۳۸۱ـ۱۳۸۴

 

علایق پژوهشی:

- مطالعات تطبیقی قرآن و متون مقدس پیشین

- تاریخ انگاره‌های اسلامی

- مطالعات تفسیری زبان‌شناختی

- مجادلات یهودی/مسیحی-اسلامی

- مطالعات نسخه‌شناسی در حوزۀ مجادلات و روابط یهودی/مسیحی-اسلامی

 

افتخارات تحصیلی/پژوهشی:

برگزیدۀ دوم بخش بزرگسال در یازدهمین جشنوارۀ بین‌المللی فارابی، برای رسالۀ دکتری «بررسی زمینه‌های تاریخی اعتقاد به تحریف تورات و انجیل در میان مسلمانان»، ۱۳۹۹

حائز عنوان «کتاب شایستۀ تقدیر سال ۱۳۹۶» برای کتاب‌های تفسیر امامیه در پژوهش‌های غربی و قرآن‌شناسی امامیه در پژوهش‌های غربی

پژوهشگر برتر پژوهشگاه قرآن و حدیث، ۱۳۹۳

رتبۀ اول کنکور دکتری ۱۳۹۱ (در دو کنکور دولتی و آزاد)

رتبۀ اول المپیاد دانشجویی ایران در رشتۀ الهیات، سال ۱۳۸۸  و عضو بنیاد ملی نخبگان

رتبۀ اول آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد، ۱۳۸۸

 

سابقۀ پژوهشی:

پژوهشگر در پژوهشگاه قرآن و حدیث قم، پژوهشکدۀ تفسیر اهل بیت، از سال ۱۳۹۲ تا کنون

- طرح پژوهشی «مطالعات تفسیری در پژوهش‌های غربی»، ۱۳۹۲ـ۱۳۹۳

- طرح پژوهشی «تفسیر امامیه در پژوهش‌های غربی»، ۱۳۹۳ـ۱۳۹۵

- طرح پژوهشی «رویکرد مفسران امامیه به کتب مقدس پیشین»، ۱۳۹۶ـ۱۳۹۸

 

 

 

مقالات انگلیسی:

Mohammad Ali Tabataba’i & Heidar Eyvazi, “The story behind a refutation to Judaism by a Jewish convert: From Miṣbāḥ al-Ummah to Iqāmah al-Šuhūd”, Shii Studies Review (under peer-review).

Mohammad Ali Tabataba’i & Maryam Velayati, “A Critical Analysis of Firestone’s Hypothesis Regarding the Qurʾānic Legislation on Holy War”, Al-Bayan, Journal of Qurʾān and Ḥadīth Studies ۱۷ (۲۰۱۹), pp. ۱۴۷-۱۶۷.

Mohammad Ali Tabataba’i & Saida Mirsadri, “The Qurʾānic Cosmology, as an Identity in Itself”, Arabica۶۳ (۲۰۱۶), pp. ۲۰۱-۲۳۴.

 

مقالات فارسی:

محمدعلی طباطبایی، عبدالهادی مسعودی، محمدعلی مهدوی راد، «تاریخ تطبیقی انگارۀ تحریف بایبل در تفاسیر شیعه و اهل سنت»، پژوهش‌های تفسیر تطبیقی، ش۱۰، پاییز و زمستان ۱۳۹۸.

محمدعلی طباطبایی، «دین‌پژوهی ایرانی و مشکل معادل‌گزینی: پیشنهاد معادل‌هایی پارسی برای چند اصطلاح ادیانی»، آینه پژوهش، ش۱۷۳، آذر و دی ۱۳۹۷.

محمدعلی طباطبایی، «سیر تاریخی پژوهش‌های غربی دربارۀ تحریف بایبل»، مطالعات تطبیقی قرآن کریم و متون مقدس، ش۱، بهار و تابستان ۱۳۹۷.

محمدعلی طباطبایی و محمدعلی مهدوی راد، «تاریخ انگارۀ تحریف بایبل در دورۀ اسلامی»، تاریخ اسلام، ش۷۴، تابستان ۱۳۹۷.

محمدعلی طباطبایی و محمدعلی مهدوی راد، «بررسی نظریۀ تأثیرپذیری قرآن از ابیونیاندر اعتقاد به تحریف بایبل»، پژوهش‌های ادیانی،  ش۱۳، بهار و تابستان ۱۳۹۸.

محمدعلی طباطبایی و محمدعلی مهدوی راد، «"تبدیل" و "نوشتن کتاب با دستان"؛ بررسی زبان‌شناختی دو گزارۀ موهم تحریف بایبل در قرآن»، سراج منیر (در دست ارزیابی).

محمدعلی طباطبایی و محمدعلی مهدوی راد، «تحلیل کاربردشناختی آیات تصدیقبرای پاسخ به مسئلۀ تحریف تورات و انجیل»، پژوهشنامه تفسیر و زبان قرآن، ش۱۴، بهار و تابستان ۱۳۹۸، صص۱۱۷ـ۱۳۴.

محمدعلی طباطبایی و محمدعلی مهدوی راد، «تاریخ‌گذاری صریح‌ترین روایات حاکی از تحریف بایبل: روایت ویل و روایت سؤال از اهل کتاب»، مطالعات فهم حدیث، ش۱۱، پاییز و زمستان ۱۳۹۸، صص۱۰۳ـ۱۳۰.

مریم ولایتی و محمدعلی طباطبایی، «نقد دیدگاه فایرستون دربارۀ ناسازگاری در آموزه‌های قرآنی جهاد»، مطالعات قرآن و حدیث، ش۲۲، ۱۳۹۷، ص۲۱۵ـ۲۳۷.

محمدعلی طباطبایی و محمدعلی مهدوی راد، «تاریخ انگارۀ تحریف بایبل در دوران پیشااسلامی»، پژوهش های ادیانی، ش۷، بهار و تابستان ۱۳۹۵، ص۹ـ۲۸.

محمدعلی طباطبایی، «معرفی و نقد ترجمه دائرةالمعارف قرآن لیدن»، فصلنامۀ نقد کتاب قرآن و حدیث، سال دوم، ش۲و۳، ۱۳۹۴ (نامزد نقد برتر در چهاردهمین دورۀ جشنوارۀ نقد کتاب ۱۳۹۶).

محمدعلی طباطبایی، «سیر تطور پژوهش‌های غربی دربارۀ تفسیر امامیه تا پایان قرن بیستم»، تفسیر اهل بیت، ش۵، ۱۳۹۴، ص۶۵ـ۹۱.

محمدعلی طباطبایی، «روش و رویکرد فایرستون در معرفی اسلام؛ مرور، تحلیل و نقد یک کتاب»، تفسیر اهل بیت، ش۴، پاییز و زمستان ۱۳۹۳، ص۱۴۹ـ۱۹۲.

محمدعلی طباطبایی، «امتیازات الفرقان در تفسیر آیات مرتبط با یهودیت؛ مقایسۀ موردی با المیزان»، در مجموعه مقالات دومین همایش بیداری قرآنی، شکرانه: قم، ۱۳۹۲.

محمدعلی طباطبایی، «منابع غیر اسلامی در تفسیر آیات مرتبط با یهودیت»، تفسیر اهل بیت، ش۱، بهار و تابستان ۱۳۹۲.

مهراب صادق نیا، حسین سلیمانی و محمدعلی طباطبایی، «بررسی تفسير آيات مرتبط با يهوديت در الميزان»، مطالعات تفسیری، ش۱۳، بهار ۱۳۹۲.

 

کتاب ها:

تفسیر امامیه در پژوهش های غربی (ترجمۀ ۱۴ مقالۀ غربی از زبان های انگلیسی، فرانسوی، آلمانی و عبری)، به کوشش و ویرایش محمدعلی طباطبایی، پژوهشگاه قرآن و حدیث: قم، ۱۳۹۵، ۴۱۶صفحه.

قرآن شناسی امامیه در پژوهش های غربی (ترجمۀ ۱۰ مقالۀ غربی از زبان های انگلیسی و فرانسوی)، به کوشش و ویرایش محمدعلی طباطبایی، پژوهشگاه قرآن و حدیث: قم، ۱۳۹۵، ۳۱۱ صفحه.

تجلی قرآن در کلام حضرت زینب، ادیان: قم، ۱۳۸۹، ۲۳۹صفحه.

 

کنفرانس‌ها:

Mohammad Ali Tabataba’i, “Who, When and Where Composed the Quran? The Historical Implications of the Quranic Cosmology”, paper presented in International Conference “The Quran in its Milieu of Origin: Possibilities of the Historical Reconstruction of the Quranic Revelation”, Center for Islamic Theology and the Cluster of Excellence “Religion and Politics” in University of Münster, Germany, ۸–۱۰ November ۲۰۱۹.

Mohammad Ali Tabataba’i & Heidar Eyvazi, “A ۱۳th/۱۹th Century Jewish Convert to Islam and His Refutation to Judaism,” paper presented in the International Conference “Jews in Muslim Majority Countries - History and Prospects,” Jewish Museum, Berlin, Germany, ۲۶ October ۲۰۱۷.

مقالۀ «مشکل برابرانگاری انگاره‌هادر انتساب انگارۀ تحریف بایبل به قرآن»، نخستین همایش ملی کاربرد رویکرد تاریخ انگاره در مطالعات قرآنی، ۱۶ اسفند ۱۳۹۶، گرگان.

مقالۀ «دين‌پژوهی ايرانی و مشكل معادل‌گزينی؛ پيشنهاد معادلهایی پارسی برای چند اصطلاح كليدی»، نخستین همایش ترجمه در حوزه‌های فلسفه، کلام، عرفان و ادیان، ۸ اسفند ۱۳۹۶، تبریز.

مقالۀ «امتیازات الفرقان در تفسیر آیات مرتبط با یهودیت؛ مقایسۀ موردی با المیزان»، دومین همایش بیداری قرآنی، ۱۵ اسفند ۱۳۹۲، قم.

 

کارگاه‌ها:

شرکت در کارگاه «آشنایی با زبان های سامی و کاربرد آن در مطالعات قرآن پژوهی»، ارائه شده توسط دکتر احمد پاکتچی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۸ ساعت، ۲۶ آبان ۱۳۹۳.

شرکت در کارگاه «کاربرد تاریخ انگاره در مطالعات قرآن و حدیث»، ارائه شده توسط دکتر احمد پاکتچی، دانشگاه امام صادق، ۱۶ ساعت، ۲۰  و ۲۱ خرداد ۱۳۹۴.

شرکت در کارگاه «سرشت و اخلاق نقد»، ارائه شده توسط دکتر سید حسن اسلامی اردکانی، پژوهشگاه قرآن و حدیث قم، ۴ ساعت، ۲۷ آبان ۱۳۹۴.

شرکت در کارگاه «اعتبارسنجی منابع حدیثی»، ارائه شده توسط دکتر محمدکاظم طباطبایی، پژوهشگاه قرآن و حدیث قم، ۴ ساعت، ۱۸ آذر ۱۳۹۴.

شرکت در کارگاه «روش تحقیق تخصصی»، ارائه شده توسط دکتر احمد پاکتچی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۴ ساعت، ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۵.

شرکت در کارگاه «آشنایی با حیطه‌های معناشناسی و کاربرد آن در مطالعات قرآنی»، ارائه شده توسط دکتر احمد پاکتچی، دکتر آزیتا افراشی، دکتر محمدعلی خوانین زاده، دکتر هادی رهنما، ۸ ساعت، ۲۲ آبان ۱۳۹۵.

برگزاری کارگاه «آشنایی با مقاله نویسی در ژورنال های بین المللی مطالعات اسلامی»، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۴ ساعت، ۲۷ تیر ۱۳۹۷.

 

مهارت‌ها:

  • تسلط بر زبان‌های عربی و انگلیسی
  • آشنایی با زبان‌های آلمانی، عبری، سریانی
  • تسلط بر نرم‌افزارهای پژوهشی در حوزۀ علوم اسلامی
  • آشنایی با زبان‌های برنامه‌نویسی، از جمله Pascal, C++, HTML, PHP, Visual Basic