تاريخ انتشار: شنبه 1399/2/20
کد خبر: 69802

انتشار مقالۀ جدید دربارۀ تحریف تورات و انجیل در تفاسیر

مقالۀ «تاریخ تطبیقی انگارۀ تحریف بایبل در تفاسیر شیعه و اهل سنت» در مجلۀ عملی-پژوهشی پژوهش های تفسیر تطبیقی منتشر شد.

مقالۀ «تاریخ تطبیقی انگارۀ تحریف بایبل در تفاسیر شیعه و اهل سنت» در مجلۀ عملی-پژوهشی پژوهشهای تفسیر تطبیقی منتشر شد. این مقاله مستخرج از طرح پژوهشی «رویکرد مفسران امامیه به کتب مقدس پیشین» است که در گروه قرآن‌شناسی و دانش‌های پیرامونی به انجام رسیده و اکنون در مرحلۀ ارزیابی است. در این طرح پژوهشی موضوعاتی چون جایگاه و اهمیت کتب مقدس پیشین، ماهیت و اوصاف آن کتاب‌ها، محتوای کتب مقدس پیشین، تاریخ تورات و انجیل و نهایتا موضوع مهم تحریف آنها، از نگاه مفسران شیعه در سراسر قرون گذشته و در مقایسه با آراء مفسران اهل سنت مورد بررسی قرار گرفته است. مجری این طرح محمدعلی طباطبایی دانش‌آموختۀ دکتری علوم قرآن و حدیث از دانشگاه تهران و پژوهشگر پژوهشکدۀ تفسیر اهل بیت در گروه قرآن‌شناسی و دانش‌های پیرامونی است که پیشتر در رسالۀ دکتری خود به موضوع تاریخ انگارۀ تحریف بایبل پرداخته بود. 

در چکیدۀ این مقاله آمده است: 

انگارۀ محرف بودن کراسه‌های یهودی‌ـ‌مسیحی امروزه چنان بدیهی به نظر می‌رسد که شاید باورنکردنی به نظر برسد که زمانی چنین انگاره‌ای در میان مسلمانان رایج نبوده باشد. این پژوهش در پی آن است تا با استفاده از روش پژوهش در «تاریخ انگاره‌ها» (History of Ideas) تاریخ پیدایش و تکامل این انگاره را به شکلی تطبیقی در تفاسیر شیعه و اهل سنت مورد بررسی قرار دهد. طی این بررسی مشخص می‌شود که این انگاره در هر یک از دو جریان تفسیری سرگذشتی متفاوت را پشت سر گذاشته است؛ اما هر دو تقریبا در یک زمان به یک نقطۀ مشترک رسیده و در همان جا تثبیت شده‌اند. شکل کلی این مسیر را می‌توان با استفاده از الگوی سکوت ـ زمزمه ـ همهمه ـ پارادایم تحریف‌باوری ترسیم کرد؛ اما جزئیات این مسیر، شامل تاریخ پیدایش هر یک از مراحل، چرایی انتقال از یک مرحلۀ به مرحلۀ بعدی و حتی تعداد مراحل در دو جریان تفسیری شیعی و سنّی یکسان نیست. این مقاله با ارائۀ تصویری جزئی‌نگر از این مراحل، به مقایسۀ این دو تصویر با یکدیگر می‌پردازد.

متن کامل این مقاله در سایت مجلۀ پژوهش‌های تفسیر تطبیقی قابل دریافت است.