روابط اجتماعی از نگاه قرآن صفحه 4

روابط اجتماعی از نگاه قرآن
عبدالهادی مسعودی / عضو هیئت علمی دانشگاه قرآن و حدیث
ویراستار : مصطفی پورنجاتی
صفحه‌آرا : علی اکبری
نمونه‌خوان : علی‌نقی نگران، سیّد هاشم شهرستانی، محمود سپاسی
سازمان چاپ و نشر دار الحديث: قم، ميدان شهدا، ابتدای خيابان معلم، پلاک ۱۲۵
تلفن: ۳۷۷۴۱۶۵۰ ـ ۰۲۵ ـ ۳۷۷۴۰۵۲۳ ـ ۰۲۵ ص.پ: ۴۴۶۸/۳۷۱۸۵
hadith@hadith.net
http:/www.hadith.net

روابط اجتماعی از نگاه قرآن صفحه 5

فهرست مطالب